Utred den marinarkeologiska uppdragsverksamheten närmare

Statens maritima museer besvarar nu departementspromemorian om ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området. Myndigheten anser att frågan om den marinarkeologiska uppdragsverksamheten i den framtida kulturmiljövården ska utredas närmare,

Avsändare för promemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen (DS2011:6) är Kulturdepartementet. Utgångspunkten för förslagen i promemorian är att dessa ska främja konkurrensen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen inom det uppdragsarkeologiska området.

Exploatören väljer arkeologisk utförare

Huvudförslaget innebär att länsstyrelsen inte längre utser den som ska utföra en arkeologisk undersökning. Det gör istället företagaren (exploatören) efter det att länsstyrelsen har beslutat om arkeologisk undersökning.

Det nuvarande undantaget från upphandlingslagstiftningen i kulturminneslagen föreslås således tas bort.

Sammantaget innebär förslaget att roll- och ansvarsfördelningen mellan länsstyrelsen, företagaren och undersökaren tydliggörs.

Ute på remiss

Statens maritima museer är nu en av 110 instanser som fått möjlighet att yttra sig i ärendet. På myndigheten finns särskild kompetens inom marinarkeologi och remissen besvaras utifrån myndighetens uppgift att medverka till att det maritima kulturarvet, bevaras, används och utvecklas. 

Begränsad kunskap om marinarkeologiska lämningar

Myndigheten gör bland annat bedömningen att marinarkeologi inte kan jämställas med landarkeologi när det gäller kunskapsunderlag, kompetens och antalet professionella utförare av arkeologiska tjänster. En synpunkt som bygger på att det saknas systematisk inventering av vattenområden och att det inte finns någon motsvarighet till de inventeringar som gjorts på land sedan 1930-talet. Kunskapsunderlaget när det gäller kulturarv under vatten är därför mycket begränsat i jämförelse med kulturarvet på land.

Undantas offentlig upphandling

Statens maritima museer anser också att det inte finns samma förutsättningar som inom landarkeologin att tillämpa Lagen om offentlig upphandling inom den marinarkeologiska uppdragsverkamheten. Därför föreslår man att marinarkeologisk uppdragsverksamhet även i fortsättningen särbehandlas i lagstiftningen.

Remissvaret avslutas med att Statens maritima museer föreslår att frågan om den marinarkeologiska uppdragsverksamheten i den framtida kulturmiljövården utreds närmare.

Fler nyheter

2016-11-30
Pressklipp: Fred Hockers historia
2016-11-30
Vasamuseets Fred Hocker ny ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet
2016-08-30
Bokrelease: Sjövägen till Sverige - Från 1500-talet till våra dagar
2016-08-26
Unik veteranbåt hålls flytande för framtiden
2016-06-07
Nio fritidsbåtar k-märks
2015-11-10
Vilka är våra levande traditioner?
2015-09-17
Fartygsforum 2015
2015-06-26
Hon blir Vasamuseets nya chef
2015-06-16
Rekordmånga fritidsbåtar k-märkta
2015-05-05
Ekonomiskt stöd håller k-märkt flotta flytande
2015-04-15
Marinmuseum Årets Museum 2015!
2015-01-15
Maritima museerna lockar flera
2014-12-04
Ny överintendent utsedd
2014-08-25
Sjöfartsmuseernas arbetsmöte
2014-05-26
Marinmuseums nya ubåtshall öppnar 6 juni!
2014-04-16
Högsta miljöpoäng
2013-11-22
Världsunik utställning på Vasamuseet
2013-09-02
Sjöhistoriskas mobilapp nominerad till Svenska Publishingpriset
2013-07-05
Vasamuseet - Sveriges bästa museum
2013-06-04
Fritidsbåtar k-märks