Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Statens maritima museer fördelar genom Sjöhistoriska museet ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg.

Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget från Statens maritima museer/Sjöhistoriska museet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.

Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Statens maritima museer eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas.

Frågor

Har du frågor om bidrag till historiskt värdefulla fartyg kan du skicka ett meddelande till intendent Claes Wollentz.