Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator som kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.