Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in om dig som besökare, för vilket ändamål, hur vi behandlar dem, vilken laglig grund vi har och hur länge uppgifterna lagras. 

Informera om vår verksamhet

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag att informera om myndighetens verksamhet kan vi komma att behandla uppgift om namn, yrkestitel, kontaktuppgifter, bild, video- eller ljudinspelningar. Informationen kan användas på myndighetens webbplatser, sociala medier eller i tryckt material (till exempel nyhetsbrev, broschyrer eller rapporter). Generella bilder ”mingelbilder” används utan att varje enskild person tillfrågas. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar. I de fall enskilda personer står i fokus regleras det via samtycke. För barn upp till och med 15 år sker detta endast med vårdnadshavares samtycke. Uppgifterna lagras till dess att informationen inte längre är aktuell eller behövs om inte annat följer av arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Tillgängliggöra våra samlingar

För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att förteckna, vetenskapligt bearbeta och tillgängliggöra våra samlingar behandlar vi uppgift om föremåls ägarhistorik, proveniens (namn på tidigare ägare och födelseår) och, i viss utsträckning, personbilder i myndighetens fotosamlingar. Bilder och information om föremål tillgängliggörs på Digitalt museum. Uppgifterna bevaras som en del av det nationella kulturarvet.

Hantera ansökningar om statsbidrag

För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att hantera ansökningar om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter och historiska värdefulla fartyg, behandlar vi uppgift om den sökandes namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer/personnummer (i förekommande fall). Uppgifterna lagras i enlighet med arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Hantera pedagogisk verksamhet, visningar och programverksamhet

För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att förmedla kunskap inom vårt verksamhetsområde (genom pedagogisk verksamhet, guidade visningar och programverksamhet) behandlar vi uppgift om namn och kontaktuppgifter samt eventuella uppgifter du själv väljer att lämna till exempel om allergier och hälsotillstånd. I de fall fakturering förekommer behandlas även organisationsnummer/personnummer och faktureringsadress. Uppgifterna lagras tills aktiviteten är slutförd eller så länge de behövs för administrativt ändamål. De uppgifter som förekommer på fakturor lagras i minst 10 år.

Hantera inbjudningar och deltagande i seminarier, kurser och evenemang

För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att förmedla kunskap inom vårt verksamhetsområde och för ett allmänt intresse (genom seminarier, kurser, pressvisningar, vernissage och tävlingar) behandlar vi uppgift om namn och kontaktuppgifter samt eventuella uppgifter du själv väljer att lämna till exempel om allergier och hälsotillstånd. I de fall fakturering förekommer behandlas även organisationsnummer/personnummer och faktureringsadress. Uppgifterna lagras tills aktiviteten är slutförd eller så länge de behövs för administrativt ändamål. De uppgifter som förekommer på fakturor lagras i minst 10 år.

Hantera förfrågningar och serviceärenden

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och besvara frågor kring vår verksamhet, hantera serviceärenden och förfrågningar behandlar vi uppgift om namn, kontaktuppgifter och din korrespondens för den som frågar (via telefon, e-post, synpunktsformulär eller i digitala kanaler inklusive sociala medier). Uppgifterna lagras till dess att ärendet har avslutats. Om förfrågningen är av sådan art att den registrerats i myndighetens diarium lagras uppgifterna i enlighet med arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Informera genom utskick

För att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev och pressmeddelanden behandlar vi uppgift om mottagarens namn och e-postadress. Behandlingen förutsätter samtycke från mottagaren och samtycke kan när som helst återkallas. Uppgifterna lagras till dess att mottagaren inte längre önskar ta emot utskicken eller informationen inte längre är aktuell eller behövs.

Informera till särskilda intressenter

För att kunna informera om vår verksamhet till särskilda intressenter och som omfattas av till exempel myndighetens nätverksarbete. Behandlar vi uppgift om namn och kontaktuppgifter. Behandlingen förutsätter samtycke från mottagaren och samtycke kan när som helst återkallas. Uppgifterna lagras till dess att mottagaren inte längre önskar ta emot utskicken eller informationen inte längre är aktuell eller behövs.

Köp av varor och biljetter

För att kunna fullgöra avtal vid beställning och köp av vouchers, e-biljetter, publikationer, varor från museibutikerna behandlar vi uppgifter om namn, kontaktuppgifter, betalnings- och köpinformation. Uppgifterna lagras till dess att köpet har genomförts inklusive betalning och leverans. Därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. De uppgifter som förekommer på fakturor lagras i minst 10 år.

Hantera bokning av lokaler

För att vi ska kunna fullgöra avtal om uthyrning av lokal behandlar vi uppgift om namn, kontaktuppgifter, organisations-/personnummer och faktureringsadress för den som bokar. Uppgifterna lagras tills dess att tjänsten är slutförd med undantag för uppgifter som förekommer på fakturor vilka lagras i minst 10 år.

Rekrytera personal

För att vi ska kunna tillsätta lediga tjänster och fullgöra vårt uppdrag behandlar vi uppgift om sökandens namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev, personnummer och i förekommande fall bild. Uppgifterna lagras i minst två år efter det att beslut om anställning vunnit laga kraft. Vid samtycke sparas uppgifterna i upp till ett år för eventuell matchning med andra roller.

Upphandling

För att vi ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse och ta emot anbud vid upphandling av varor och tjänster behandlar vi uppgift om namn, personnummer, kontaktuppgifter, i förekommande fall foto och utbildningsbevis/betyg, certifikat, intyg, CV. Personuppgifter avseende vinnande leverantör används/behandlas minst under ramavtalets fyra år. Personuppgifterna bevaras fram till dom vid eventuell överprövning fallit. Vid en eventuell överprövning behöver myndigheten ha tillgång till samtliga uppgifter som skapats under upphandlingsprocessen. Uppgifterna lagras i enlighet med arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.