Statens maritima museer leds av överintendent Leif Grundberg. Myndigheten har ca 210 tillsvidareanställda medarbetare. 

Ledningsgruppen består av överintendenten, stabschefen och de sju avdelnings-/museicheferna:

Leif Grundberg, överintendent
Jenny Lind, tf chef för staben
Sophie Nyman, avdelningschef Form & Innehåll
Linda Norberg, avdelningschef Kommunikation & Stöd
Robert Sjöö, museichef Järnvägsmuseet
Ingrid Hall Roth, museichef Marinmuseum
Hans-Lennart Ohlsson , museichef Sjöhistoriska museet
Lisa Månsson, museichef Vasamuseet
Richard Bauer, chef Projekt Östersjöns skatter

Staben

Stabschef: Jenny Lind

Staben är överintendentens stödfunktion, dels i praktiska frågor, dels i strategisk planering eller i ärenden av principiell vikt.

Avdelningen Form & innehåll

Avdelningschef: Sophie Nyman

Avdelningen består av fem enheter: Utställning, Kulturarv samt Samling för de tre museerna.

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla utställningsarbete, forskningsfrågor samt för att vårda, bevara och berika våra samlingar. Avdelningen stödjer myndigheten med kompetens inom sitt ansvarsområde och ansvarar också för att ge råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda som arbetar med maritim historia och kulturmiljö.

 Avdelningen arbetar bland annat med att:

  • Planera, producera och underhålla utställningar på våra museer.
  • Utveckla samarbete med högskolor och universitet
  • Fungera som stöd vid utställningsproduktioner, hjälpa till att sätta samman museernas föreläsningsprogram och fungerasom internt stöd i frågor som rör kunskap och vetenskapliga synsätt.
  • Upprätthålla kontakten med Centrum för Maritima Studier vid Stockholms universitet som SMM är med och finansierar. Under 2015 disputerade den första forskarstuderande Lisa Hellman i vårt samarbete med Centrum för maritima studier (CEMAS).
  • Förvalta, utveckla och bygga upp kunskapen om och tillgängliggöra våra samlingar och bibliotek. 

Avdelningen Kommunikation & stöd

Avdelningschef: Linda Norberg

Avdelningen består av fem enheter: Ekonomi, Fastighet & säkerhet, IT, HR och Kommunikation

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla myndighetens arbete inom sina respektive ansvarsområden och är ett stöd till resten av myndigheten.

Avdelningen ansvarar bland annat för:

  • Ekonomiprocesser
  • Fastighets- och säkerhetsfrågor
  • Myndigheten som arbetsgivare, processer inom HR-området och internkommunikation
  • Samordning av myndighetens digitala infrastruktur, digital strategi, teknisk utrustning och support
  • Extern kommunikationen, mediekontakter, marknadsföring av museerna och myndighetens fem webbplatser 

Järnvägsmuseet

Museichef: Robert Sjöö

Järnvägsmuseet är Sveriges nationella järnvägsmuseum och berättar om den svenska järnvägens historia. Samlingen består av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag. Museet är stängt för renovering och öppnar igen 2020.

Marinmuseum

Museichef: Ingrid Hall Roth

Marinmuseum är Sveriges nationella marinmuseum och berättar den svenska marinens historia– om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Ansvarar även för militär maritimt kulturmiljöarbete. Antal besökare: cirka 374 000 (2016)

Sjöhistoriska museet

Museichef: Hans-Lennart Ohlsson 

Sjöhistoriska museet berättar om människans mångtusenåriga historia till sjöss. Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, marinarkeologi och Östersjön. I museet visas fartygsinteriörer, navigationsinstrument, vapen, galjonsfigurer, sjömansarbeten och konst. Sjöhistoriska har också publik verksamhet på Galärvarvet där besökare kan gå ombord på museifartygen Sankt Erik och Finngrundet. Sjöhistoriska ansvarar även för civil maritimt kulturmiljöarbete genom exempelvis K-märkning av fritidsbåtar. Antal besökare: cirka 205 000 (2016)

Vasamuseet

Museichef: Lisa Månsson

Vasamuseet med det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628 berättar om människorna ombord, om Vasas tid, hur skeppet återupptäcktes och bärgades efter 333 år på botten i Stockholms ström samt om den forskning som nu pågår för att bevara Vasa. Vasamuseet är det mest besökta museet i Skandinavien. Antal besökare: cirka 1 342 000 (2016)

Projekt Östersjöns skatter

Chef: Richard Bauer

Myndigheten arbetar med ytterligare en museiarena, Projekt Östersjöns skattersom är tänkt att presentera och ge perspektiv på hela det maritima och världsunika kulturarv som finns under Östersjöns yta. Förhoppningen och planen är att den nya arenan ska öppna i båthall 2 på Galärvarvet på Djurgården 2020.