Har du hittat ett vrak och behöver experthjälp? Vi har marinarkeologisk expertis.

Vi bedriver forsknings- och bevarandeprojekt inom området arkeologi och är remissinstans för frågor som gäller kulturmiljövård under vatten.

Uppdragsarkeologi

Sjöhistoriska museet kan erbjuda konsulttjänster inom marinarkeologi vid projektering och fysisk planering på land eller under vatten.

Våra marinarkeologer har en bred kompetens inom marinarkeologi och arkeologi. Verksamheten är främst inriktad på skeppsvrak och lämningar som finns under vatten, men undersökningar genomförs också på land.

Vi erbjuder olika slags marinarkeologiska tjänster:

  • Information om var fornlämningar finns
  • Bedömningar av risken att skada fornlämningar vid markarbeten
  • Kulturhistoriska underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
  • Remissvar
  • Arkeologisk prospektering
  • Arkeologiska undersökningar enligt kulturminneslagen

Mer information